Praktické poznatky z KXL centra Moravská Třebová, reakce na pomluvy přístroje

leden-únor 2011


V úvodu je třeba poznamenat, že centrum je technicky i materiálně specializované na testování fyzikálních
vlastností živého organismu. Je vybaveno moderními přístroji jako je např. elektronické zařízení BICOM
Optima od firmy Regumed, mikroskopem pro analýzu kapky krve, ekg zařízením s automatickým
vyhodnocování EKG křivky, glukometrem s laserem, pulsním oxydometrem, speciálním bezkontaktím lékařským
teploměrem pro použití v tzv. termo-dynamické-diagnostice a několika dalšími přístroji z vlastního vývoje a
výroby jako je např. spintronický synchronizační plazmový generátor, spintronický zvukový generátor atd.
Mimo to vlastníme oprávnění ev. č. 13255/5/EZ-M,R,Z-E2/A od TI ČR pro kontrolu elektrických
zdravotnických prostředků a tyto kontroly také provádíme. Jsme zatím jediné středisko v ČR schopné se
zabývat i problematikou tzv. spintronické medicíny. (Spintronická medicína se mimo pohybu elektronů
zabývá i jejich rotací (spinem) a souvisejícím torzním polem.)
Prvním úkolem našeho centra bylo monitorování pomlouvačných výroků konkureční firmy zabývající se
distribucí přístroje BIOguant. Z dosažitelných písemných materiálů bylo zjistěno, že zastupující osobou
distribuční firmy je pan ing. Milan Soušek. Z předmětu podnikání distribuční firmy, ani z předmětu podnikání
pana Ing. Souška nevyplývá oprávnění k činnosti jako jsou zkoušky nebo posuzování elektrických
zdravotnických prostředků. Přesto, že pan inženýr nemá oprávnění pro posuzování zdravotnických
prostředků, nemá ani příslušnou akreditaci a autorizaci, tuto činnost provádí čímž dokazuje, že se úmyslně
dopouští pomluvy konkurečnčního výrobku.
Důkaz pomluvy : www stránky dovozce BIOquant
Zjištění : Ing. Soušek a jeho distribuční firma nedodržují platný zákon o zdravotnických prostředcích. Tedy
jednají nezákonně.
Závěr : Ing Souček je představitel nové kategorie „odborníků“ kázající co máme dělat, co je pro nás
nebezpečné a přitom jeho vystoupení dokumentuje, že dané problematice vůbec nerozumí. Jeho přehnaná
péče o naše zdraví je pouze motivována snahou o co největší ekonomický zisk z prodeje zařízení, i když se
v podstatě jedná o laserovou krystalku srovnatelnou s lepším laserovým ukazovátkem.
Druhým úkolem našeho centra bylo monitorování kladných vlivů na organismus klienta spojené s použitím
dvojité terapie s cílem dosáhnout multiplikačního efektu ( tedy to co ing. Soušek přirovnává k elektrickému
otvíráku atd.). Bylo zjistěno, že kombinací nízkofrekvenčních pulzací a laserového ozařování skutečně dochází
k multiplikačnímu efektu. Výsledky terapie KX laserem testujeme pomocí tzv. indexu kotník paže ABI
(Ankle Brachial Index). Bližší podrobnosti o ABI indexu lze nalést na internetu. Toto testování jednoznačně
prokazuje zvýšení efektu při terapii např. vysokého tlaku. Z analýz pak také vyplývá, že přístroj tak mocně
propagovaný ing. Souškem, není schopen zmíněného navýšení účinnosti terapie vůbec dosáhnout.
Důkaz pomluvy : www stránky dovozce BIOquant
Zjištění : porušení nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
Závěr : Ing Soušek se snaží radit konkureční firmě co má nebo nemá zařadit do svého výrobku, přitom
postrádá základní informace z biofyziky.
Celkový závěr analýzy :
Ing. Soušek a jeho firma používá výroků o podvodných metodách atd. Přitom právě tato firma je názorným
příkladem realizace podvodných akcí. Bez jakéhokoliv oprávnění kritizuje konkurenční výrobky s tím, že
dané problematice vůbec nerozumí. Zastřešuje se medicínskými certifikáty, které nemají na nic vliv.
Dovozce nebo výrobce může dodávat na trh pouze bezpečný zdravotnický prostředek. Bezpečný
zdravotnický prostředek má označení CE, má označení notifikované osoby, která se procesu ověřování
bezpečnosti účastnila. Dále dovozce předkládá prohlášení o shodě. Tím pádem je jednoznačně a v
souladu s zákonými předpisy doloženo, že KX laser je zdravotní prostředek vhodný pro poskytování
zdravotní péče. To vše ostatní jsou pouze pomluvy generované ing. Souškem s cílem získat co nejvíce
zájemců o předraženou laserovou krystalku.
Dalším úkolem našeho centra bylo zkoumat vhodnost zařazení KX laseru do nového medicínského oboru
nazvaného „spintronická synchronizační medicína“. Výsledkem naší analýzy je nalazená vhodnost použití
KX laseru v této nové medicínské oblasti. Zatím se nacházíme v oblasti kdy KX laser byl do tohoto nového
oboru zařazen. V následujícím období se budou vyvíjet nebo rozšiřovat další aplikační možnosti s použitím
KX laseru. Jako první je navrženo nové aplikační uspořádání skládající se z kombinace použití KX laseru a
plazmového generátoru pro různé nemoci. Bližší podrobností a zprávy o výsledcích budou tématem dalších
zpráv našeho střediska.


Milan Zkoutajan 

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba webových stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare